LIFE BioScape på studietur i Toulouse

BioScape partnerskabet var den 22.-25. maj taget til Frankrig for at udveksle erfaringer med lokale LIFE projekter.  På BioScapes studietur besøgte partnerne lodsejere der, bl.a. i samarbejde med LIFE Biodiv'Paysanne, LIFE Terra Musiva og LIFE Gascon's Hills, driver landbrug med græsning, vinproduktion, skovbrug m.m. Mange af udfordringerne har vi til fælles, særligt når det handler om involvering af lodsejere og komplekse organisatoriske strukturer omkring forvaltning af natur og biodiversitet. Men der er også meget at diskutere, når det kommer til langvarig naturbeskyttelse og pleje.

Programmet for dagene var sammensat af møder og feltbesøg. Her blev bl.a. monitorering af biodiversitet i landbruget samt metoder til samskabende dialog med lodsejere fremhævet. Derudover besøgte gruppen en række naturområder, herunder Lemboulas-vådområderne, med fokus på gensåning af enge i nærheden af Gimont.

Partnerskabsmøde i BioScape

Partnerskabet mødtes på Juelsminde Rådhus til status for projektet og diskussion af fremtidige tiltag. 


Efter frokost var gruppen på tur i projektområdet i Aastrup Kær, hvor Per Nørmark fra Hedensted Kommune og en lokal lodsejer viste rundt i området. 

Vurderingsforretningen i det multifunktionelle jordfordelingsprojekt på Endelave er gået i gang

Med jordfordeling kan vi bane vejen for renere drikkevand på Endelave. For at en jordfordeling kan finde sted, så skal vi finde ud af, hvor meget de forskellige jorde i området er værd. Det kalder man en vurderingsforretning.

Det danner udgangspunkt for de videre forhandlinger, hvor jordfordelingsplanlæggerne sammen med Horsens Kommune og Samn Forsyning forsøger at lave frivillige dyrkningsaftaler med lodsejerne og kompenserer dem for det.

Derfor er det helt essentielt at have lodsejerne med til vurderingsforretningen. De kender til de lokale forhold og jordernes bonitet, kultur- og dræntilstand m.m.

Forleden mødtes lodsejere, jordfordelingsplanlæggerne, Horsens Kommune og en lokal planteavlskonsulent med den vurderingssagkyndige, hvor både principperne for vurderingsforretningen og takseringen blev talt igennem.

Læs mere her.

Endelave sætter turbo på at beskytte sit drikkevand

Nu går jordfordelingen på Endelave i gang!

Den 5. januar 2023 er berørte lodsejere inviteret til første møde med Landbrugsstyrelse samt Horsens Kommune, hvor processen med multifunktionel jordfordeling begynder. 

Frivillighed og dialog skal være vejen til at få puslespillet mellem jordejerne på øen til at gå op. Målet er at beskytte øens sårbare grundvandsressource og forbedre sammenhængen af naturområder.

Tryk på billedet for at læse artiklen.

Læs også Maskinbladets artikel med BioScape projektleder Henrik Ørtenblad her.

2. Borgermøde på Endelave

Den 5. december 2022 blev 2. borgermøde afholdt på Endelave. Det foregik i skolens gymnastiksal med godt fremmøde fra øens beboere. 

På mødet blev der givet en status for projektet, hvor processen omkring multifunktional jordfordeling start påbegyndes. Dette sker efter der har været foretaget undersøgelser af øens geologi, for at bestemme mægtighed og udbredelse af grundvandsressourcen på øen. 

Der var derfor spændende nyheder med på mødet, da geolog Flemming Jørgensen præsenterede, at der er fundet en begravet dal under Endelave by. Det er muligt, at dalen er et grundvandsreservoir. 

Omfanget af det allerede kendte grundvandsreservoir på midten af øen blev også undersøgt, og der er hermed muligt at købe jorde inbillede1.jpgden for dette område, og omlægge til natur. 

Der arbejdes videre med inddragelsen af de relevante lodsejere fra start 2023 med fokus på at beskytte og øge biodiversitet på øen. 

3. lodsejermøde ved Byn

Den 10. november 2022 afholdtes tredje lodsejermøde i Oddehus. 

På mødet, hvor lodsejere omkring Byn sø var inviteret til workshop, var fokus på "Interesser og fælles viden". I forbindelse med BioScape projektet udføres flere undersøgelser omkring vandkvalitet, arter i området mv., men lige så vigtig er den lokale viden. Lodsejere, der har boet tæt på Byn hele deres liv, kender området på en anden måde og ved, hvor der tidligere har været drænet og hvor man kunne svømme i søen. 

Denne viden er vigtig, når søen skal restaureres. Derfor samarbejdes der tæt med de lokale beboere i området i projektet. 

2. lodsejermøde ved Byn

Den 22. september blev andet lodsejermøde afholdt i Oddehus, som ligger lige ud til Byn. 

På mødet var alle lodsejere inviteret til en snak om status for projektet, men lige så vigtigt er inddragelsen af lodsejerne i området. Mødet var det først i en række af møder, der skal afdække hvilke muligheder, udfordringer og interesser, der findes i området. Det udgør fundamentet for, at projektet kan gå helhedsorienteret til skabelsen af løsninger, der måske ikke kun løser problemet med høj næringsstoftilførsel til Byn sø, men samtidig skaber merværdier for borgerne i området. 

På mødet var der stor engagement blandt de fremmødte, og vi ser frem til den videre proces.

Endelig samtykke til Multifunktionel Jordfordeling på Endelave

Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere og Horsens Kommune har nu talt med alle relevante lodsejere på Endelave, som en del af forundersøgelsen til Multifunktionel Jordfordeling på øen.

BioScape kan vi nu fejre, at vi har fået ENDELIG SAMTYKKE som betyder, at de konkrete forhandlinger om køb, bytte og omlægning af jorde går i gang!

1. Borgermøde på Endelave

Endelig kunne vi afholde det første borgermøde på Endelave. Mere end 60 af øens lodsejere, sommerhusejere og fastboende deltog i dialogen omkring BioScape.

Involveringen af øens beboere og samarbejde med lodsejerne er centralt for at sikre øens drikkevand i synergi med forbedret natur, biodiversitet og landbrugsproduktion.

Tak til alle for at tage godt imod projektet. Vi glæder os til det videre samarbejde.

Se præsentationen fra mødet her.

1. lodsejermøde ved Byn

Den 17. januar 2022 inviterede BioScape til første lodsejermøde omkring projektet ved Byn sø. Lemvig Kommune og Region Midtjylland præsenterede projektet for de fremmødte, og der var god tid til at drøfte ønsker og spørgsmål til projektet. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet. 

Se den korte præsentationen fra mødet her.

Betinget samtykke til Multifunktionel Jordfordeling på Endelave

Horsens Kommune har i samarbejde med Region Midtjylland søgt om assistance til multifunktionel jordfordeling (MUFJO) hos Landbrugsstyrelsen, som et supplement til EU-LIFE BioScape projektet.

Der er nu opnået betinget samtykke fra Landbrugsstyrelsen, som i løbet af foråret starter dialog med lokale lodsejere på øen for at afklare mulighederne for at bytte og erstatte jord i realiseringen af projektet.

Med MUFJO ordningen samtænkes beskyttelsen af grundvandet på Endelave med skabelsen af mere biodiversitet, sammenhængende natur, rekreative områder og forbedret landbrugsproduktion.

Læs hele pressemeddelelsen her.