Fokus er at reducere skadeomkostninger ved oversvømmelser

Vandløbet Rårup Å løber gennem Åstrup Kær før det munder ud i Skjold Å. Dette skæringspunkt udsætter nærliggende bygninger og infrastruktur for oversvømmelse med store skadeomkostninger til følge. Området er karakteriseret af naturtyper beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3. Ca. 23 arter på den danske Rødliste har hjemme i Åstrup Kær, heriblandt
viben og bilag IV-arter, såsom odderen. Dog er området stærkt fragmenteret, hvilket gør levevilkårene for de hjemmehørende arter svære.

Genskabelse af naturlig buffer i landskabet

Lavbundsjorde vil udtages af landbrugsmæssig drift. På nogle af disse arealer vil optimal hydrologi skabes ved at afbryde eksisterende dræn. Vådområder etableres og dele af Skjold Å genslynges. Disse indsatser vil skabe en naturlig buffer zone, der reducerer skadeomkostningerne når vandløbet løber over sine bredder. Udvalgte arealer omlægges til enge, og der etableres 112 ha. store fælles græsningsområder med græssende dyr. Tiltagene bidrager til at fjerne nærringsstoffer, og dermed fremme nærringsfattige naturtyper.

 

Åstrup Kær 1557.jpg

 

Åstrup Kær 1639.jpg