Fokus er at mindske eutrofiering.


Byn Sø er en lobiliesø, en næringsfattig ferskvandssø, som er en del af Natura 2000 område nr. 65. Søen er unik med sine 26 arter på den danske Rødliste, heriblandt Sylblad (CR), som kun kan findes her (dog ikke registreret siden 2005) og 7 bilag IV-arter.

Udledning fra det omkringliggende landbrug truer søen med eutrofiering, som er med til at ændre næringsindholdet i søen, hvor specielt forurening med fosfor og sediment har forringet søens tilstand.

Genopretning af Byn Sø og omkringliggende områder

Dræn vil afbrydes på tidligere landbrugsjorde og mini vådområder etableres. Byn Sø oprenses og frøpuljer fra søens bund (herunder Sylblad) indsamles. Frøpuljen fremspires på Aarhus Universitets laboratorier, for derefter at genudsættes i søen. Insekthøje etableres for at forbedre levevilkårne for en række bestøvere og insekter

Byn Sø 104.jpg

 

Byn Sø 137.jpg