Fokus er at mindske forurening af grundvandsmagasin

Endelave er en del af Natura 2000 område nr. 56, og er derfor kendetegnet
ved sin særligt værdifuld natur. Øen er yngleplads for 76 arter på den danske Rødliste. Øens beboere tæller 150 og hvert år besøger omkring 15.000 turister.

Endelaves grundvandsressource er begrænset, og er i dag truet af forurening fra omkringliggende landbrug, som optager 60% af øens landskab. Endelaves to vandboringer er klassificeret som sårbare og nitrat sensitive.

Forbedring af grundvandskvaliteten

Gennem mulitfunktionel jordfordeling tages landbrugsjorde ud af ekstensiv drift. Hovedsageligt gælder det inden for indvindingsområdet til vandforsyningen på øen. På flere af arealerne afbrydes dræn, med henblik på at skabe optimal hydrologi og dermed forbedre vandets kredsløb. Der vil blive etableret bekkasinskrab og små søer for at fremme fugle- og insektlivet på øen. Andre arealer omlægges til overdrev, og græssende dyr sættes ud for at fjerne næring, hvilket vil fremme nærringsfattige naturtyper. Insekthøje etableres for at forbedre vilkårene for bestøvning, samt de arter hvis primære fødekilde er insekter.

Projektområdet på Endelave indgår i Landbrugsstyrelsens nationale ordning for Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO). Du kan læse mere om ordningen her.