Om projektet ved Åstrup kær

Åstrup kær ligger ved As Vig nær Juelsminde. Vandløbet Rårup Å løber gennem Åstrup kær før det munder ud i Skjold Å. Dette skæringspunkt udsætter nærliggende bygninger og infrastruktur for oversvømmelse med store skadeomkostninger til følge.

I BioScape har Hedensted Kommune fokus på at reducere risikoen for oversvømmelser. Samtidig bliver der arbejdet for at styrke sammenhængende natur og biodiversitet. Åstrup kær er karakteriseret af naturtyper, som er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3. Ca. 23 arter på den danske Rødliste har hjemme i Åstrup kær, heriblandt viben og bilag IV-arter, såsom odderen. Naturen i området er dog stærkt fragmenteret, hvilket gør levevilkårene for de hjemmehørende arter svære.

Åstrup kær ligger i Hedensted Kommune.

Genskabelse af naturlig buffer i landskabet

I samarbejde med de lokale lodsejere vil Hedensted Kommune indgå aftaler omkring udtagning af lavbundsjorde af landbrugsmæssig drift. Her kan der bl.a. genskabes naturlig hydrologi ved at afbryde eksisterende dræn, etablere vådområder og genslynge dele af Skjold Å. Disse indsatser vil skabe en naturlig bufferzone, når vandet står højt efter perioder med store mængder regn i oplandet, og dermed være med til at reducere skadesomkostningerne når vandløbet går over sine bredder.

Vi forventer, at udvalgte arealer skal omlægges til enge, og der skal etableres fælles græsningsområder med græssende dyr. Tiltagene bidrager til at fjerne nærringsstoffer, og dermed fremme nærringsfattige naturtyper.

Kontakt

Per Nørmark

Projektleder, biolog, Hedensted Kommune

Telefon: 2927 5033

E-mail: Per.Normark@Hedensted.dk