Om projektet på Endelave

Endelave er kendt for de vilde kaniner, der bor på øen. Antallet af kaniner overstiger øens 150 beboere, men hvert år tager omkring 15.000 turister færgen og besøger den smukke ø. Endelave er udpeget som Natura 2000-område. Natura 2000 er en række beskyttede naturområder i EU. Områderne skal beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er særlig karakteristiske, truede eller sjældne.

Endelave er kendetegnet ved særlig værdifuld natur, som bl.a. er yngleplads for 76 arter på den danske Rødliste. Øen har to vandboringer, som forsyner øen med drikkevand. Begge boringer er i dag klassificeret som sårbare og nitrat sensitive. Geologiske undersøgelser af undergrunden under Endelave viser, at øens grundvandsressource er begrænset. For at undgå at drikkevandet på Endelave i fremtiden skal renses eller transporteres fra fastlandet, har BioScape fokus på at mindske forureningen af øens grundvandsmagasin. I dag er grundvandet truet af forurening fra omkringliggende landbrug, som optager 60 % af øens landskab.

Endelave ligger i Horsens Kommune.

Forbedring af grundvandskvaliteten

Gennem multifunktionel jordfordeling samarbejder Horsens Kommune og Samn Forsyning med Landbrugsstyrelsen om at tage landbrugsjorde ud af intensiv drift. Hovedsageligt gælder det inden for indvindingsområdet til vandforsyningen. Sammen med de lokale lodsejere på øen skal der indgås aftaler omkring afbrydning af dræn og omlægning til ekstensiv brug af landbrugsarealer.

De konkrete ændringer i landskabet skal identificeres sammen med de relevante lodsejere, så beskyttelsen af øens drikkevand kan styrke biodiversiteten og naturværdierne. Natur- og biodiversitetsfremmende tiltag kan inkludere bekkasinskrab og små søer for at fremme fugle- og insektlivet på øen. Andre arealer kan omlægges til overdrev, og græssende dyr kan sættes ud for at fremme nærringsfattige naturtyper.

Projektområdet på Endelave indgår i Landbrugsstyrelsens nationale ordning for Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO).

Kontakt

Frida Franko-Dossar

Projektleder, biolog, Horsens Kommune

Telefon: 3016 7231

E-mail: ffd@horsens.dk