Om projektet ved Byn

Byn er en lobeliesø, som er en næringsfattig ferskvandssø. Søen er udpeget som Natura 2000-område. Natura 2000 er en fælles betegnelse for en række beskyttede naturområder i EU. Naturområderne er udpeget som Natura 2000 for at beskytte særlig sjældne, karakteristiske eller truede arter og naturtyper.

Lobeliesøer er sjældne i Danmark fordi søerne får tilført næringsstoffer fra omkringliggende marker og pga. udledning af spildevand. Byn er også påvirket af forurening af næringsstoffer (eutrofiering), som er med til at ændre næringsindholdet i søen. Især forurening med fosfor og sediment har forringet søens tilstand. Det har konsekvenser for de 26 rødlistede arter, som tidligere har været registreret i Byn, heriblandt Sylblad, som kun kan findes her (dog ikke registreret siden 2005), og 7 bilag IV-arter.

Søen ligger i Lemvig Kommune.

Genopretning af Byn sø

I BioScape er genopretningen af Byn og omkringliggende områder i fokus. I tæt dialog med de lokale lodsejere udarbejder Lemvig Kommune en plan for projektet, som skal reducere tilførslen af næringsstoffer til søen. Her drøftes bl.a. afkobling af dræn og etablering af minivådområder. Aarhus Universitet har indsamlet frøpuljer fra søens bund og udfører forsøg med fremspiring af bl.a. sylblad. Hvis det lykkes kan planterne sættes ud i søen igen og bidrage til at genetablere søens unikke økosystem. Herefter skal søen oprenses og det bundfaldne sediment graves væk. Insekthøje skal etableres for at forbedre levevilkårene for en række bestøvere og insekter i området.

Kontakt

Jane Groos

Projektleder, biolog, Lemvig Kommune

Telefon: 2966 4941

E-mail: Jane.Grooss@lemvig.dk